Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonomika AEK
Dejepis DEJ
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Dejiny divadla DED
Druhý cudzí jazyk anglický 2AJ
Druhý cudzí jazyk nemecký 2NJ
Druhý cudzí jazyk ruský 2RJ
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Figurálne kreslenie FIK
Fotografovanie FOT
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Informatika INF
Interiérová tvorba ITV
Klasická animácia KLI
Knihárske spracovanie KNS
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Matematika MAT
Modelovanie MOD
Náboženská výchova rímskokatolícka NBI
Navrhovanie NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Písmo PIM
Počítačová grafika POG
Praktická časť odbornej zložky PCOZ
Praktické cvičenia PCV
Priestorová tvorba PEG
Reklamná tvorba RTA
Reprodukčná maľba REM
Ruský jazyk RUJ
Scénická interiérová tvorba SCT
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technické kreslenie TCK
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TCOZ
Teória reklamy TRX
Tvorba web stránok TWS
Typografia TYP
Umelecká prax ULP
Videotvorba VIB
Výtvarná príprava VPR
Základy osobnej prezentácie ZJE

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria